Indumentària de la Nova Muixeranga

El vestit de la Nova Muixeranga consta d’un barret, una jaqueta recta (no entallada) i uns pantalons llargs, tot amb ratlles verticals roges, verdes i blanques amb una disposició arlequinada i de tela gruixuda i resistent com la dels antics matalassos, que era del que es feien abans aquests vestits.

El barret té la mateixa disposició arlequinada i de ratlles i colors que la resta del vestit, amb una mena d’orelles laterals i una cinta roja, verda o blanca que permet subjectar-lo al coll. La jaqueta duu botons rojos, verds o blancs i un pedaç de feltre roig cosit als muscles.

A més, el vestit també compta amb cinc complements, que són:

  • La faixa, roja o verda, cenyida al voltant de la cintura, que serveix com un element de protecció i pot ajudar als muixeranguers quan pugen o baixen. Aquest element no és imprescindible si la posició que ocupa el muixeranguer no ho requereix.
  • Els mocadors són de tela i de color roig o verd. Es posen als canells i tenen una doble funció: evitar lesions a l’articulació i evitar el contacte amb la suor. Ocasionalment, en algunes figures i alguns muixeranguers en concret, també se’l posen al braç. Els muixeranguers que pugen a sobre podran agafar-se al mocador servint-los d’ajuda per muntar i desmuntar la figura.
  • El ciri, que s’utilitza en el moment en què es realitza el ball, i de vegades, en algunes figures del nostre repertori.
  • Les espardenyes de careta, o blanques amb sola de goma o d’espart.
  • El casc especial és un element incorporat el 2008 per a garantir la seguretat del xiquet que remata les figures de quatre alçades o més.
 

Jaqueta

Pantalons

Barret